Klimaatneutral

2.725 kg
CO2 gecompenseerd

Persoonlijk advies
+ 31 (0) 53 7 44 00 38

Over ons

Algemene voorwaarden

§ 1 Toepasselijkheid

 1. Opdrachten aan PRIMUS international printing GmbH worden uitsluitend op basis van deze Algemene Voorwaarden (AV) uitgevoerd.Opdrachten aan PRIMUS international printing GmbH worden uitsluitend op basis van deze Algemene Voorwaarden (AV) uitgevoerd.
 2. Regelingen die afwijken van deze AV moeten schriftelijk door de leverancier worden bevestigd.
 3. Tegenbevestigingen van de opdrachtgever met verwijzing naar zijn eigen voorwaarden worden niet geaccepteerd.
 4. De AV van PRIMUS international printing GmbH zijn ook zonder herhaalde uitdrukkelijke overeenkomst van toepassing op alle toekomstige transacties met dezelfde opdrachtgever.

Bij opdrachten met levering aan derden geldt de besteller als opdrachtgever.

§ 2 Prijzen

 1. De offertes van de leverancier zijn vrijblijvend. Maatgevend zijn de in de opdrachtbevestiging genoemde prijzen, exclusief de wettelijk bepaalde omzetbelasting (btw). De prijzen zijn af fabriek. Kosten voor verpakking, vracht, porto, verzekering en overige verzendkosten komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij dit in de offerte respectievelijk de opdrachtbevestiging anderszins wordt vermeld.
 2. Wijzigingen die achteraf, d.w.z. na opdrachtbevestiging door de leverancier, moeten worden uitgevoerd, worden afzonderlijk in rekening gebracht. Als wijzigingen achteraf gelden ook extra drukproeven die door de opdrachtgever wegens een zeer kleine afwijking van het origineel worden gevraagd.
 3. Het maken van schetsen, ontwerpen, drukproeven, monsters, strokenproeven en soortgelijke voorbereidende werkzaamheden die door de opdrachtgever worden geïnitieerd, worden afzonderlijk in rekening gebracht.
 4. Indien de leverancier binnen een termijn van twee weken na het sluiten van de overeenkomst vaststelt dat de door hem overeengekomen levering technisch gezien niet mogelijk is, dan is hij gerechtigd zich zonder betaling van schadevergoeding uit de overeenkomst terug te trekken. De leverancier is verplicht om de opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

§ 3 Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van de overeengekomen prijs direct na ontvangst van de factuur plaats te vinden.
 2. De leverancier kan vooruitbetaling of borgstelling via een bankgarantie eisen.
 3. De opdrachtgever is in verzuim indien hij de overeengekomen prijs niet binnen 10 dagen betaalt.
 4. Verrekening door de opdrachtgever is uitsluitend toegestaan wanneer de vordering onbetwist is of rechtsgeldig is vastgesteld. Het retentierecht geldt niet indien een opdrachtgever een in de zin van het Duits wetboek van koophandel in het handelsregister ingeschreven ondernemer is. De rechten krachtens § 320 van het Duits burgerlijk wetboek blijven onaangetast.
 5. Met het verstrekken van de opdracht bevestigt de opdrachtgever zijn solvabiliteit resp. kredietwaardigheid. Indien er in dit opzicht, ook op een later tijdstip, sprake is van gegronde bedenkingen, kan de leverancier vooruitbetaling of voldoende borgstelling als voorwaarde stellen voor naleving van de overeenkomst. De leverancier kan zich uit de overeenkomst terugtrekken wanneer, na een verzoek daartoe, noch een vooruitbetaling plaatsvindt noch een voldoende borgstelling wordt gedaan.
 6. Bij te late betaling is de opdrachtgever verplicht tot betaling van boeterente tegen het wettelijk vastgestelde tarief. De invordering van verdere schade doordat opdrachtgever in verzuim is, wordt hierdoor niet uitgesloten.

§ 4 Levering

 1. De in de offerte resp. in de opdrachtbevestiging genoemde levertijden en -termijnen zijn vrijblijvend, tenzij de partijen schriftelijk anders overeenkomen. Indien de opdrachtgever ondernemer is, gaat het risico op hem over zodra de goederen zijn overgedragen aan de persoon die zorg draagt voor transport. Dit geldt ook indien de opdrachtgever de goederen niet accepteert. Indien de opdrachtgever consument is, gaat het risico pas op hem over wanneer de goederen aan hem zijn overgedragen. Dit geldt ook indien de opdrachtgever de goederen niet accepteert. Wanneer de leverancier om operationele redenen de overeengekomen leverdatum niet kan nakomen, is de opdrachtgever ertoe verplicht om een passende respijttermijn toe te staan. Kortingen op de overeengekomen koopprijs door de opdrachtgever zijn in principe niet toegestaan en hebben bovendien tot gevolg dat bij volgende opdrachten vooruitbetaling vereist zal zijn.
 2. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld, ook niet bij vast overeengekomen levertijden en -termijnen, voor vertraging in levering en aflevering door overmacht en door gebeurtenissen die levering door de leverancier niet alleen tijdelijk aanzienlijk moeilijk of onmogelijk maken, waaronder met name staking, uitsluiting, overheidsvoorschriften enz., ook wanneer deze zich bij toeleveranciers van de leverancier of hun toeleveranciers voordoen. Deze geven de leverancier het recht, de levering resp. diensten met de duur van de belemmering vermeerderd met een passende voorbereidingstijd uit te stellen of de overeenkomst met betrekking tot het nog niet uitgevoerde deel geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. De leverancier is te allen tijde gerechtigd tot het doen van deelleveringen resp. het gedeeltelijk uitvoeren van diensten, tenzij de opdrachtgever geen belang heeft bij deelleveringen resp. het gedeeltelijk uitvoeren van diensten.
 4. Elke zending van goederen die aan de buitenkant beschadigd blijkt, mag alleen door de opdrachtgever worden aangenomen wanneer deze beschadiging wordt vastgesteld in het bijzijn van de persoon die zorg draagt voor transport. Wanneer een dergelijke beschadiging niet schriftelijk wordt vastgelegd, vervallen eventuele aanspraken op schadevergoeding tegenover de leverancier.
 5. De verplichting tot levering van de goederen door de leverancier of de door deze aangestelde vervoerder of bezorger is slechts eenmalig. Aan het opnieuw leveren van de goederen vanwege eerdere afwezigheid van de ontvanger, onafleverbaarheid of om een andere reden zijn in principe bijkomende kosten verbonden, die de leverancier voorafgaand aan de nieuwe levering aan de opdrachtgever zal mededelen. De klant is verplicht de genoemde bijkomende kosten te voldoen. De bestelde goederen kunnen niet worden geweigerd wegens deze bijkomende kosten of om andere redenen. De leverancier moet schriftelijk in kennis worden gesteld van de aanvaarding van de bijkomende kosten. De goederen worden pas opnieuw geleverd na ontvangst door de leverancier van een schriftelijke bevestiging van aanvaarding van de bijkomende kosten.
 6. Leveringsaanwijzingen aan de leverancier over afwezigheid bij de levering van de goederen zijn in principe niet mogelijk en worden niet door de bezorger opgevolgd. In bepaalde gevallen en tegen bijkomende kosten is telefonische kennisgeving over goederenzendingen mogelijk maar dit moet altijd schriftelijk worden geregeld met de betreffende medewerker van de leverancier. De opdrachtgever wordt vooraf in kennis gesteld van de bijkomende kosten voor telefonische kennisgeving en moet de aanvaarding daarvan schriftelijk bevestigen aan de medewerker van de leverancier. De bepaling over de telefonische kennisgeving is pas van kracht indien de leverancier de aanvaarding van de kosten daarvoor schriftelijk heeft bevestigd. De opdrachtgever heeft geen principieel recht op telefonische kennisgeving en moet de ontvangst van de goederen onder meer verzekeren door zijn aanwezigheid op ieder moment van de dag.

§ 5 Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 2. Bij overeenkomsten met ondernemers geldt het volgende: de geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van alle openstaande vorderingen die de leverancier per de factuurdatum aan de opdrachtgever heeft. De opdrachtgever is alleen gerechtigd tot wederverkoop bij een ordentelijke gang van zaken. De opdrachtgever cedeert hiermee zijn vorderingen uit wederverkoop ter hoogte van het factuurbedrag aan de leverancier. De leverancier accepteert hiermee deze cessie. Na cessie is de opdrachtgever gemachtigd tot het opeisen van de vordering. De leverancier behoudt zich het recht voor om de vordering zelf te innen wanneer de opdrachtgever in betalingsverzuim is. Uiterlijk wanneer de opdrachtgever in verzuim is, is deze ertoe verplicht om de debiteur met betrekking tot de gecedeerde vordering aan de leverancier kenbaar te maken. Wanneer de waarde van de voor de leverancier bestaande zekerheid de vordering in totaal met meer dan 20% te boven gaat, is de leverancier op verzoek van de opdrachtgever of een door het teveel aan zekerheid van de opdracht benadeelde derde in dit opzicht verplicht tot vrijgave van zekerheden naar keuze van de leverancier. Bij be- en verwerking van geleverde goederen die eigendom zijn van derden, moet de leverancier krachtens § 950 van het Duits burgerlijk wetboek als producent worden beschouwd en behoudt deze op elk moment van de be- of verwerking de eigendom van de producten. Wanneer derden betrokken zijn bij de be- en verwerking, heeft de leverancier een aandeel in de eigendom ter hoogte van de factuurwaarde van de goederen. De aldus verkregen eigendom geldt als eigendomsvoorbehoud.

§ 6 Reclamaties, garanties

 1. De leverancier voert alle opdrachten, voor zover schriftelijk niet anders overeengekomen, uit op basis van de door de opdrachtgever verstrekte resp. overgedragen drukgegevens. De gegevens moeten worden aangeleverd in de bestandsformaten zoals aangegeven in de opdrachtformulieren van de leverancier. Bij afwijkende bestandsformaten kan de leverancier een correcte levering niet garanderen, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven. De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van deze gegevens, ook wanneer er sprake is van fouten bij de gegevensoverdracht of in gegevensdragers, maar deze niet aan de leverancier zijn toe te schrijven.
 2. Toeleveringen van welke aard dan ook door de opdrachtgever of door een door hem ingeschakelde derde, met name van gegevensdragers en overgedragen gegevens, behoeven door de leverancier niet te worden gecontroleerd. Dit geldt niet voor gegevens die klaarblijkelijk niet gereed zijn voor verwerking of gegevens die niet leesbaar zijn. Bij gegevensoverdracht moet de opdrachtgever steeds de juiste beveiligingsprogramma´s tegen computervirussen overeenkomstig de laatste stand der techniek gebruiken. Het maken van een reservekopie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De leverancier is gerechtigd tot het maken van kopieën.
 3. De aan de leverancier verstrekte originelen worden zorgvuldig behandeld. Aansprakelijkheid in geval van beschadiging of verlies wordt beperkt tot de materiële waarde. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.
 4. De opdrachtgever moet de geleverde goederen evenals de ter correctie verstuurde voorbereidende en tussentijdse producten steeds direct controleren. Het risico op eventuele fouten gaat bij het vrijgeven voor afdrukken resp. productie over op de opdrachtgever, voor zover het niet om fouten gaat die pas in de productiefase na vrijgave zijn ontstaan of konden worden vastgesteld. Hetzelfde geldt voor alle overige vrijgaven door de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever moet duidelijke gebreken aan de geleverde goederen onverwijld, uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk melden.
 6. Indien de opdrachtgever ook na verzoek hiertoe geen afdruk van de af te drukken gegevens ter beschikking heeft gesteld en ook geen door de leverancier geproduceerde proefafdruk of afdruk heeft afgenomen, is de leverancier niet aansprakelijk.
 7. Bij kleurenreproducties in alle productieprocessen worden zeer kleine afwijkingen van het origineel niet geaccepteerd als reden voor reclamatie. Vanwege technische aspecten geldt dit eveneens voor de vergelijking van drukproeven met de oplagedruk.
 8. Zeer kleine afwijkingen van het origineel worden niet geaccepteerd als reden voor reclamatie. Hiertoe behoren met name minieme kleurverschillen tussen twee of meerdere opdrachten, minieme kleurverschillen ten opzichte van een voorgaande opdracht, minieme kleurverschillen tussen individuele onderdelen van de opdracht, minieme kleurverschillen tussen de omslag en het binnenwerk van brochures, magazines, catalogi, kranten en tijdschriften, minieme verschillen (tot 1 mm) tussen de uitlijning van een eventueel gedeeltelijke uv-coating en de opdruk en minieme afwijkingen in het snij- en vouwwerk. Onder minieme afwijkingen in het snij- en vouwwerk, d.w.z. afwijkingen van het open of gesloten uiteindelijke formaat, verstaan we met name afwijkingen tot 4 mm van het uiteindelijke formaat van brochures, magazines, catalogi, kranten en tijdschriften met nieten of oognieten, afwijkingen tot 2 mm van het uiteindelijke formaat van alle overige brochures, magazines, catalogi, kranten en tijdschriften, afwijkingen van 1 à 2% van het uiteindelijke formaat van alle producten van de reclametechniek en afwijkingen tot 1 mm van het uiteindelijke product bij alle overige producten. Verder zijn hoogteverschillen tot enkele millimeters van tegenover elkaar gelegen bladzijden in brochures, catalogi en overig gebonden of geniet drukwerk om productietechnische redenen mogelijk en worden deze niet geaccepteerd als reden voor reclamatie.
 9. Om productietechnische redenen kan bij de vervaardiging van het product geen rekening worden gehouden met de looprichting van het papier. Licht openbreken bij het vouwen en afwijkingen in de stevigheid of de stijfheid van het product worden niet geaccepteerd als reden voor reclamatie.
 10. De leverancier is alleen aansprakelijk voor afwijkingen in de kwaliteit van het gebruikte materiaal tot het bedrag van de eigen aanspraken op de desbetreffende leverancier. In een dergelijk geval is de leverancier gevrijwaard van zijn aansprakelijkheid wanneer hij zijn aanspraken op zijn leverancier cedeert aan zijn opdrachtgever. Voor zover aanspraken op de leverancier door toedoen van de leverancier niet bestaan of niet haalbaar zijn, is de leverancier aansprakelijk. Het ontbreken van een deel van de geleverde goederen is geen rechtvaardiging voor reclamatie van de totale levering, tenzij de opdrachtgever geen belang heeft bij deellevering.
 11. Reclamaties met betrekking tot meer- of minderleveringen tot 10% van de bestelde goederen zijn niet mogelijk. De geleverde hoeveelheid wordt in rekening gebracht. In geval van leveringen op speciaal geproduceerd papier is dit percentage 20% bij een gewicht tot 1.000 kg en 15% bij een gewicht tot 2.000 kg.
 12. Wanneer er aan de geleverde goederen door de opdrachtgever of door derden veranderingen worden aangebracht, is de leverancier niet aansprakelijk, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de veranderingen niet de oorzaak van de schade zijn.
 13. Retourzendingen van de geleverde goederen moeten vooraf met de leverancier worden overeengekomen. Onvoldoende gefrankeerde goederen worden niet geaccepteerd.
 14. In geval van een klacht met betrekking tot de geleverde goederen waarvan de oorzaak aan de leverancier toe te schrijven is, is de leverancier naar eigen keuze gerechtigd tot correctie van de goederen of tot levering van vervangende goederen. Wanneer correctie niet tot het gewenste resultaat leidt, heeft de opdrachtgever het recht om de aankoopprijs te verlagen of de overeenkomst te ontbinden. In geval van onaanzienlijke gebreken, zoals kleurafwijkingen o.i.d., die niet van invloed zijn op de geschiktheid van het product voor gebruik, zijn de aanspraken van de opdrachtgever wegens het niet naar behoren uitvoeren beperkt tot het recht op korting op de prijs.
 15. Voor ondernemers geldt een garantieperiode van een jaar vanaf levering van de goederen.

§ 7 Aansprakelijkheid

 1. De leverancier is in principe alleen aansprakelijk voor vorderingen tot schadevergoeding van de opdrachtgever op grond van het opzettelijk niet nakomen van de voorwaarden, het niet nakomen van overeengekomen verplichtingen en ongeoorloofd handelen, voor zover de schade opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt. Verdere aanspraken van de opdrachtgever, op welke juridische grondslag dan ook, zijn uitgesloten. Voor schade die geen betrekking heeft op de geleverde goederen, is de leverancier niet aansprakelijk. Deze uitsluiting heeft in het bijzonder betrekking op aanspraken op winstderving en overige vermogensschade van de opdrachtgever. De beperkingen ten aanzien van de aansprakelijkheid gelden in gelijke mate voor de personen die in het kader van de overeenkomst door de leverancier worden ingeschakeld. In het commerciële verkeer is de leverancier steeds uitsluitend aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzettelijk handelen of grove nalatigheid.
 2. Voornoemde beperkingen ten aanzien van de aansprakelijkheid gelden niet bij toerekenbare handelingen die in strijd zijn met de overeenkomst, voor zover het realiseren van het doel van de overeenkomst in gevaar komt, bij het ontbreken van beloofde eigenschappen evenals in gevallen van dwingende aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswetgeving.

§ 8 Periodieke werkzaamheden

 1. Overeenkomsten met betrekking tot regelmatig terugkerende werkzaamheden kunnen met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden per het einde van een maand worden opgezegd.

§ 9 Auteursrecht

 1. De opdrachtgever is zelf aansprakelijk wanneer door uitvoering van zijn opdracht inbreuk plaatsvindt op rechten, met name auteursrechten van derden. De opdrachtgever dient de leverancier te vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot een dergelijke inbreuk.
 2. De leverancier behoudt alle rechten (copyright) voor de creatieve werkzaamheden die voor de opdrachtgever worden uitgevoerd, in het bijzonder de grafische ontwerpen, beeld- en tekstlogo’s, lay-outs. De door de opdrachtgever betaalde prijs betreft uitsluitend de uitgevoerde werkzaamheden, echter niet de intellectuele eigendomsrechten, met name het recht op reproductie.

§ 10 Gegevensbescherming

 1. De door de opdrachtgever op basis van de zakelijke transacties verkregen gegevens worden uitsluitend ter bewerking ten kantore van de leverancier bewaard.
 2. Alle door de opdrachtgever verstrekte of verstuurde goederen, met name originelen, gegevens en gegevensdragers, worden gedurende twaalf maanden na het tijdstip van overdracht van het eindproduct opgeslagen. De leverancier is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies hiervan.
 3. De in het kader van de totstandkoming van de transactie en de voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijke gegevens worden bij de leverancier in elektronische vorm bewaard. Hij is ertoe gerechtigd de gegevens verder te verwerken en in het kader van de bewerking schriftelijke uittreksels te maken.
 4. De leverancier is ertoe gerechtigd opgeslagen gegevens met betrekking tot personen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst, met inachtneming van de geldende voorschriften ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens, te verstrekken aan derden, met name kredietinstellingen, kredietwaardigheidsbureaus, economische inlichtingenbureaus (bijv. Schufa, Bürgel), incassobureaus en factormaatschappijen, voor zover dit dient voor de afwikkeling van de opdracht of het veiligstellen van gerechtvaardigde belangen van de leverancier.
 5. De leverancier is verder gerechtigd tot behartiging van zijn gerechtvaardigde belangen bij economische inlichtingenbureaus, door persoonlijke gegevens over de klant in te winnen en deze te verwerken om zo zijn kredietwaardigheid te controleren.
 6. De belangen van de opdrachtgever die beschermd dienen te worden, worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen in aanmerking genomen.
 7. De leverancier wint inlichtingen in bij de desbetreffende inlichtingenbureaus.

§ 11 Drukkersmerk

 1. De leverancier kan op de producten die in het kader van de overeenkomst werden geproduceerd, met toestemming van de opdrachtgever op passende wijze naar zijn bedrijf verwijzen. De opdrachtgever kan toestemming hiervoor alleen weigeren wanneer hij hier een zwaarwegend belang bij heeft.
 2. Een eventuele ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze AV heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Informatie over de onderneming

Verkoopcentrale: PRIMUS international printing GmbH

Hochstraße 14
D-56307 Dernbach
Tel. +31 (0) 53 7 44 00 38
Fax +31 (0) 53 7 44 00 39

Hoofdkantoor/productie: PRIMUS international printing GmbH

Am Steinberg 15
D-09603 Großschirma
Tel. +49 (0) 37328/895-17
Fax +49 (0) 37328/895-20


Internet www.primus-print.nl
Bevoegde rechtbank Freiberg/Sachsen
Btw-id-nr. DE 166699278
Directie Ralf Rehmet
HRB 11143, kantongerecht Chemnitz